Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2018

Tento materiál analyzuje přehled obvyklých cen ICT prací na základě skutečně sjednaných cen v smlouvách pro ICT služby, uveřejněných v registru smluv za rok 2018. Zdrojem dat pro přehled jsou smlouvy zveřejněné v registru smluv http://smlouvy.gov.cz, analyzované a zpracované serverem Hlídač státu. Cílem analýzy je představit skutečné ceny zadavatelů na trhu v oblasti ICT, jako podklad pro odhad očekávané ceny zakázky.

Tento dokument nestanovuje doporučené ceny.

Přehled se zaměřuje výhradně na ceny explicitně ve smlouvách uvedené jako ceny za člověkoden nebo člověkohodinu práce. Přehled je sestaven pro smlouvy uzavřené v roce 2018, s místem realizace Česká republika. Metody a procesy získání cen se průběžně vyvíjejí. Přehled obsahuje údaje z 187 smluv od 109 zadavatelů a 127 dodavatelů a zahrnuje 1000 cen.

Metodika analýzy

Přehled vznikl automatizovanou extrakcí cen z plných textů smluv automaticky identifikovaných pomocí AI jako IT smlouvy, následnou ruční kontrolou a validací. Do seznamu zpracovávaných smluv byly zařazeny i smlouvy neoznačené pomocí AI jako IT smlouvy, od dodavatelů, kteří během roku poskytovali IT služby.

Tyto vybrané smlouvy byly vybrány pro vyhledávání a v textech samotných smluv byly nalezeny a vyextrahovány údaje, ve kterých jsou uvedeny práce související s ICT a ceny za člověkoden nebo člověkohodinu. Z takto nalezených údajů byly extrahovány cenové údaje a popis zasmluvněné činnosti. Všechna takto extrahovaná data, dostupná v kontextu smlouvy, byla prověřena nejméně jedním expertem, který upřesnil typ práce a zkontroloval cenu činnosti s DPH a bez DPH. V případě nutnosti přepočítal cenu z člověkohodin do člověkodnů. Všechny validní položky byly zahrnuty do statistického zpracování, ve kterém jsou seskupeny ceny podle typů prací a případně, pokud je dost dat, i podle upřesňujících štítků. Zahrnuty byly i položky nalezené a extrahované ručně. Součástí analýzy jsou i smlouvy, které nebyly strojově čitelné. Textový obsah z nich byl získán pomocí OCR a ručně zkontrolován.

Je pravděpodobné, že součástí analýzy nejsou všechny ceny ze všech smluv, protože malá část smluv v registru smluv není uvedena nebo má ceny anonymizovány. Přehled tedy není úplný, naše kontrolní analýza však ukazuje, že jsme zpracovali drtivou většinu smluv týkajících se ITC oboru v daném roce.

U každého cenového údaje jsou udržována zdrojová metadata i odkaz na přesný zdroj údajů, a tedy každá cena a případně každá chyba je zpětně dohledatelná.


Souhrnné statistiky

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 744 10 888 14 268 1 448 11 504 30 182 38 29 80
Analytik 9 680 12 584 14 520 1 824 12 497 54 837 61 42 95
Architekt 14 439 15 488 15 488 6 534 15 614 51 265 28 16 67
Cestovné apod. 1 371 2 033 3 428 968 2 656 6 631 7 7 8
Copywriter 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 1 1 2
Designer 7 744 10 160 10 160 7 544 10 115 15 488 6 6 11
Dokumentátor 9 680 11 616 13 552 9 680 11 616 13 552 2 2 4
Konzultant 11 616 12 584 15 970 4 160 12 819 26 136 72 51 136
Manager 12 844 16 936 16 936 9 874 15 251 19 360 15 15 23
Metodik 5 177 14 520 14 520 4 704 11 134 17 424 4 5 7
Podpora 9 581 9 680 13 391 968 10 958 22 951 42 36 65
Programátor 8 228 10 164 12 584 2 420 11 396 54 837 68 56 123
Projektové řízení 9 031 11 931 16 936 4 840 12 948 29 040 33 25 58
Redaktor 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1
Rutinní práce 8 049 11 252 12 584 1 824 9 829 13 552 23 14 36
Specialista 9 032 12 096 14 520 2 420 13 768 54 837 35 22 85
Školitel 6 857 12 100 15 488 1 936 11 585 27 878 43 38 71
Technik 2 416 8 712 14 520 480 9 021 44 044 46 36 102
Tester 6 776 10 888 15 680 6 288 12 467 25 648 10 10 26

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Obvyklé ceny pro jednotlivé pracovní pozice

Cenových analýzy pro jednotlivé pracovní pozice/typ práce. Metodika výpočtu je totožná jako pro souhrnné statistiky, pouze je aplikovaná na konkretní pracovní pozici. Tabulka využívá pro popis dat charakteristiky definované v kapitole Statistické údaje a jejich interpretace.

První řádek tabulky uvedený značkou -vše- je souhrem všech cenových údajů pro daný typ práce. Pod ním následují řádky představující podmnožinu cenových údajů, která je vyjářena sloupcem Štítek. Ten byl zvolen ručně analytiky dle jeho smysluplnosti vzhledem ke konkrétní práci a množstí validních dat v této podmnožině. Jeden cenový údaj může být spojený s více než jedním štítkem. Z toho důvodu mohou být stejné cenové údaje zahrnuty ve více řádcích - podmnožinách.

Za obvyklou cenu je považován medián v rozpětí charakterizovaném dolním a horním kvartilem.


Školitel

Obvyklá cena pro kategorii Školitel je 12 100 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 6 857 Kč do 15 488 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 6 776 12 100 15 488 1 936 11 352 19 360 42 37 70
senior 27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 1 1 1

Ceny s DPH


Technik

Obvyklá cena pro kategorii Technik je 8 712 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 2 416 Kč do 14 520 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 2 224 8 712 14 520 480 9 237 44 044 44 34 97
hardware 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 1 2
infrastruktura 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 1 1 2
junior 3 872 3 872 3 872 3 872 3 872 3 872 1 1 1

Ceny s DPH


Tester

Obvyklá cena pro kategorii Tester je 10 888 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 6 776 Kč do 15 680 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 6 776 10 160 13 552 6 288 11 716 25 648 10 10 23
bezpečnost 11 451 22 744 22 744 9 192 18 227 22 744 1 2 3

Ceny s DPH


Programátor

Obvyklá cena pro kategorii Programátor je 10 164 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 228 Kč do 12 584 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 8 228 10 164 12 140 2 420 10 902 24 200 65 52 106
databáze 5 314 5 314 10 773 5 314 8 347 19 263 5 3 5
junior 9 882 10 890 11 898 9 680 10 890 12 100 1 3 3
Microsoft Windows 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 3 1 3
mobilní technologie 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 1 1 2
senior 11 293 13 552 27 023 8 131 21 621 54 837 3 5 7

Ceny s DPH


Konzultant

Obvyklá cena pro kategorii Konzultant je 12 584 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 11 616 Kč do 15 970 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 10 809 12 584 14 520 4 840 12 511 18 150 59 41 95
ERP 19 844 19 844 19 844 19 844 19 844 19 844 2 1 2
junior 11 616 11 616 11 616 4 160 11 468 15 004 12 14 19
senior 12 503 16 456 16 456 5 320 14 865 26 136 14 15 20

Ceny s DPH


Metodik

Obvyklá cena pro kategorii Metodik je 14 520 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 5 177 Kč do 14 520 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 5 177 14 520 14 520 4 704 11 134 17 424 4 5 7

Ceny s DPH


Projektové řízení

Obvyklá cena pro kategorii Projektové řízení je 11 931 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 031 Kč do 16 936 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 9 031 11 721 16 434 4 840 12 415 29 040 30 25 52
senior 13 975 19 360 19 360 13 975 17 565 19 360 4 1 6

Ceny s DPH


Administrátor

Obvyklá cena pro kategorii Administrátor je 10 888 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 7 744 Kč do 14 268 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 7 260 10 888 12 584 6 292 11 075 30 182 36 27 62
databáze 14 520 17 376 19 263 13 552 17 276 22 341 6 4 8
infrastruktura 1 448 1 448 6 211 1 448 3 353 7 163 2 2 3
server 10 003 11 616 12 100 9 680 12 201 18 615 3 2 7

Ceny s DPH


Architekt

Obvyklá cena pro kategorii Architekt je 15 488 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 14 439 Kč do 15 488 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 15 488 15 488 15 488 6 534 15 368 48 400 26 14 61
bezpečnost 13 008 14 520 14 520 12 705 13 915 14 520 2 2 3
cloud 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 1 1 2
databáze 51 265 51 265 51 265 51 265 51 265 51 265 1 1 1
hardware 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 1 1 2

Ceny s DPH


Cestovné apod.

Obvyklá cena pro kategorii Cestovné apod. je 2 033 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 1 371 Kč do 3 428 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 1 371 2 033 3 428 968 2 656 6 631 7 7 8

Ceny s DPH


Specialista

Obvyklá cena pro kategorii Specialista je 12 096 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 032 Kč do 14 520 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 9 633 13 552 14 520 2 420 12 744 33 957 32 21 64
bezpečnost 10 890 13 189 15 488 10 890 13 189 15 488 2 2 4
databáze 5 314 5 314 51 265 5 314 23 695 51 265 4 2 5
hardware 8 224 8 708 9 192 8 224 8 708 9 192 1 1 4
senior 7 565 11 511 11 616 6 776 16 378 54 837 3 3 7
server 33 957 33 957 33 957 33 957 33 957 33 957 1 1 1

Ceny s DPH


Podpora

Obvyklá cena pro kategorii Podpora je 9 680 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 581 Kč do 13 391 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 9 072 9 680 12 665 968 10 467 22 951 41 36 60
infrastruktura 12 096 12 096 14 116 12 096 12 904 14 520 2 1 3
senior 22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 1 1 2

Ceny s DPH


Analytik

Obvyklá cena pro kategorii Analytik je 12 584 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 680 Kč do 14 520 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 9 680 12 584 14 520 1 824 12 389 19 360 58 39 85
junior 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 1 1 2
senior 5 320 6 582 30 125 5 320 17 753 54 837 4 4 6
UI/UX 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2

Ceny s DPH


Manager

Obvyklá cena pro kategorii Manager je 16 936 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 12 844 Kč do 16 936 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 16 735 16 936 16 936 9 874 15 883 19 360 13 13 18
bezpecnost 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1 1
bezpečnost 14 141 14 141 14 141 14 141 14 141 14 141 1 1 2
senior 12 003 13 072 14 141 12 003 13 072 14 141 3 3 4

Ceny s DPH


Rutinní práce

Obvyklá cena pro kategorii Rutinní práce je 11 252 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 049 Kč do 12 584 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 8 049 11 252 12 584 1 824 9 829 13 552 23 14 36

Ceny s DPH


Designer

Obvyklá cena pro kategorii Designer je 10 160 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 7 744 Kč do 10 160 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 7 744 10 160 10 160 7 544 10 115 15 488 6 6 11

Ceny s DPH


Dokumentátor

Obvyklá cena pro kategorii Dokumentátor je 11 616 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 680 Kč do 13 552 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 9 680 11 616 13 552 9 680 11 616 13 552 2 2 4

Ceny s DPH


Redaktor

Obvyklá cena pro kategorii Redaktor je 5 808 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 5 808 Kč do 5 808 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1

Ceny s DPH


Copywriter

Obvyklá cena pro kategorii Copywriter je 5 320 Kč bez DPH a pohybuje se v rozpětí od 5 320 Kč do 5 320 Kč bez DPH.

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 1 1 2

Ceny s DPH

Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018